Transmisions Patrimonials Oneroses

12/5/2020

Tarifes i tipus impositius

 1. Transmissions i drets reals sobre immobles urbans:
  • Per a fets imposables meritats a partir del 31 de març de 2017: 10% si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €; quan és superior, cal aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva següent:

   Valor total de l’immoble

   Des de (euros)

   Quota íntegra

   (euros)

   Resta valor

   fins a (euros)

   Tipus

   aplicable (%)

   0,00

   0,00

   1.000.000,00

   10

   1.000.000,00

   100.000,00

   En endavant

   11

  • 10% entre l'1 d'agost de 2013 i el 30 de març de 2017.
  • 8% entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de juliol de 2013.
    
 2. Transmissions i drets reals sobre habitatges amb protecció oficial:
  • 7%.
    
 3. Transmissions i drets reals sobre immobles rústics:
  • Per a fets imposables meritats a partir del 31 de març de 2017: 10% si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €; quan és superior, cal aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva que figura al punt 1.
  • 10% entre l'1 d'agost de 2013 i el 30 de març de 2017.
  • 8% entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de juliol de 2013.
    
 4. Transmissions de valors i drets de subscripció de l'article 314 del RDL 4/2015 del text refós de la Llei del mercat de valors:
  • Per a fets imposables meritats a partir del 31 de març de 2017: 10% si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €; quan és superior, cal aplicar el tipus mitjà en funció de la tarifa progressiva que figura al punt 1.
  • 10% entre l'1 d'agost de 2013 i el 30 de març de 2017.
  • 8% entre l'1 de juliol de 2010 i el 31 de juliol de 2013.
    
 5. Transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa: 5,00%.

  Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

  • El subjecte passiu ha de ser membre d'una família nombrosa. És família nombrosa la que té tres o més fills, o bé la que té dos fills i almenys un d'ells té una disminució o està incapacitat per al treball.
  • La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, dels membres de la unitat familiar en l'impost sobre la renda de les persones físiques no ha d'excedir de 30.000 euros. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar en 12.000 euros més per cada fill que superi el nombre de fills que la legislació vigent exigeix per tenir la condició de família nombrosa.
 6. Transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual d'un jove: 5,00%.

  Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

  • El contribuent ha de tenir 32 anys o menys.
  • La seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la seva darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no pot excedir els 30.000 euros.
 7. Transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual d'una persona amb disminució física, psíquica o sensorial: 5,00%.

  Requisits per poder gaudir del tipus reduït:

  • El grau de minusvalidesa ha de ser igual o superior al 65%.
  • La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, dels membres de la unitat familiar als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques no pot excedir els 30.000 euros.
  • La circumstància de minusvalidesa ha de concórrer en el contribuent o en algun dels membres de la seva unitat familiar.
  • Cal acreditar la minusvalidesa al·legada i el seu grau mitjançant un certificat de l'ICASS. També cal acreditar documentalment les rendes de la unitat familiar.
 8. Adquisició d’habitatge habitual per famílies monoparentals:
  • 5,00%
    
 9. Transmissions i drets reals sobre béns mobles, excepte mitjans de transport:
  • 5,00%
    
 10. Transmissions de mitjans de transport:
  • 5,00%
    
 11. Concessions administratives:
  • 4,00%
    
 12. Drets reals de garantia, pensions, fiances, préstecs i obligacions i condicions resolutòries:
  • 1,00%
    
 13. Arrendaments de finques urbanes o rústiques:
  Fets imposables a partir de l'1 de gener de 2015: 0,50%
  Del 31 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014: 0,30%
  Fins al 30 de gener de 2014:
Base en euros
Euros
Fins a 30,05 0,09
De 30,06       a        60,10  0,18
De 60,11       a       120,20 0,39
De 120,21     a       240,40 0,78
De 240,41     a       480,81 1,68
De 480,82     a       961,62 3,37
De 961,63     a    1.923,24 7,21
De 1.923,25  a    3.846,48 14,42
De 3.846,49  a    7.692,95 30,77

De 7.692,96 en endavant, 0,024040 euros per cada 6,01 o fracció. 

Tarifas y tipos impositivos

 1. Transmisiones y derechos reales sobre inmuebles urbanos:
  • Para hechos imponibles meritados a partir del 31 de marzo de 2017: 10% si el valor real del inmueble no supera 1.000.000 €; cuando es superior, debe aplicarse el tipo medio en función de la tarifa progresiva siguiente:

   Valor total del inmueble

   Desde (euros)

   Cuota íntegra

   (euros)

   Resto valor

   hasta (euros)

   Tipo

   aplicable (%)

   0,00

   0,00

   1.000.000,00

   10

   1.000.000,00

   100.000,00

   En adelante

   11

  • 10% entre el 1 de agosto de 2013 y el 30 de marzo de 2017.
  • 8% entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2013.
    
 2. Transmisiones y derechos reales sobre viviendas con protección oficial:
  • 7%.
    
 3. Transmisiones y derechos reales sobre inmuebles rústicos:
  • Para hechos imponibles meritados a partir del 31 de marzo de 2017: 10% si el valor real del inmueble no supera 1.000.000 €; cuando es superior, debe aplicarse el tipo medio en función de la tarifa progresiva que figura en el punto 1.
  • 10% entre el 1 de agosto de 2013 y el 30 de marzo de 2017.
  • 8% entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2013.
    
 4. Transmisiones de valores y derechos de suscripción del artículo 314 del RDL 4/2015 del texto refundido de la Lley del mercado de valores:
  • Para hechos imponibles meritados a partir del 31 de marzo de 2017: 10% si el valor real del inmueble no supera 1.000.000 €; cuando es superior, debe aplicarse el tipo medio en función de la tarifa progresiva que figura en el punto 1.
  • 10% entre el 1 de agosto de 2013 y el 30 de marzo de 2017.
  • 8% entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2013. 
    
 5. Transmisión de un inmueble que tenga que constituir la vivienda habitual de una familia numerosa: 5,00%.


  Requisitos para poder aplicar el tipo reducido:

  • El sujeto pasivo tiene que ser miembro de una familia numerosa. Es familia numerosa aquélla que tiene tres o más hijos, o bien aquélla que tiene dos hijos y al menos uno de ellos tiene una disminución o está incapacitado para el trabajo.
  • La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, de los miembros de la unidad familiar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas no tiene que exceder de 30.000 euros. Esta cantidad se tiene que incrementar en 12.000 euros más por cada hijo que supere el número de hijos que la legislación vigente exige para tener la condición de familia numerosa.
 6. Transmisión de un inmueble que tenga que constituir la vivienda habitual de un joven: 5,00%.


  Requisitos para poder disfrutar del tipo reducido:

  • El contribuyente debe tener 32 años o menos.
  • Su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, en su última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no puede exceder los 30.000 euros.
 7. Transmisión de un inmueble que tenga que constituir la vivienda habitual de una persona con disminución física, psíquica o sensorial: 5,00%.

  Requisitos para poder disfrutar del tipo reducido:

  • El grado de minusvalia tiene que ser igual o superior al 65%.
  • La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y familiares, de los miembros de la unidad familiar a los efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas no puede exceder los 30.000 euros.
  • La circunstancia de minusvalia tiene que concurrir en el contribuyente o en alguno de los miembros de su unidad familiar.
  • Se tiene que acreditar la minusvalidez alegada y su grado mediante un certificado del ICASS. También se tiene que acreditar documentalmente las rentas de la unidad familiar.
 8. Adquisición de vivienda habitual por familias monoparentales:
  • 5,00%
    
 9. Transmisiones y derechos reales sobre bienes muebles, excepto medios de transporte:
  • 5,00%
    
 10. Transmisiones de medios de transporte:
  • 5,00%
    
 11. Concesiones administrativas:
  • 4,00%
    
 12. Derechos reales de garantía, pensiones, fianzas, préstamos y obligaciones y condiciones resolutorias:
  • 1,00%
    
 13. Arrendamientos de fincas urbanas o rústicas:
  • Para hechos imponibles a partir del 1 de enero de 2015: 0,50%
  • Del 31 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014: 0,30%
  • Hasta el 30 de enero de 2014: 
Base en euros
Euros
Hasta 30,05   0,09
De 30,06.......... a............. 60,10   0,18
De 60,11.......... a............120,20   0,39
De 120,21........ a............240,40   0,78
De 240,41.........a............480,81   1,68
De 480,82.........a............961,62    3,37
De 961,63........ a ........1.923,24    7,21
De 1.923,25..... a........ 3.846,48  14,42
De 3.846,49.. a........... 7.692,95  30,77

De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por cada 6,01 o fracción.

Artícle extret de la pàg oficial de la Generalitat de Catalunya gencat.cat

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/tpo/tarifes-tipus/