ITP 0 - AVAL 1

14/5/2019

Amb la nova modificació de la llei d' Arrendaments Urbans l’ITP dels contractes de lloguer es modifica al 0%, però compte! l'import a liquidar dels avals segueix a l’1%

Amb la nova Llei d'Arrendament Urbans, els arrendaments d’habitatges destinats a residència habitual i permanent, segueixen estan subjectes a l’ITPiAJD però en queden exempts.

És a dir que caldrà seguir presentant l’autoliquidació de l’impost, però l’import a ingressar serà de 0€. Fins a la data, els contractes d’arrendament d'habitatge havien de liquidar el tipus impositiu del 0,5 % per ITP.

Però molta atenció, perquè els avals continuaran pagant l' ITP corresponent a l'1%, indiferentment de la durada que consti al contracte, s'ha de liquidar per la durada màxima permesa, que és de 5 anys en cas que l'Arrendador sigui persona física o de 7 si aquest és una societat.

És a dir, que en el cas que el contracte d’arrendament contingui algun aval o fiançament d’un tercer, aquest acte també està subjecte a l’Impost Sobre Transmissions Patrimonials.

"La constitució d'un aval resta subjecte a la modalitat de TPO conforme estableix l'art. 7 del TRITP. El tipus impositiu és l'1% i el subjecte passiu serà el propietari"

Cas pràctic:

Els pares avalen al fill perquè no té o no pot demostrar prous ingressos. El lloguer és de 500 €. mensuals.

Càlcul 500 €. x 12 mesos x 5 anys (o 7 si l'Arrendador és persona jurídica)

Total 30.000 €. x 1% = 300,00 €. a liquidar a compte de l'Arrendador

(és indiferent la durada pactada al contracte, sempre es calcula per la durada màxima permesa per Llei)

Per a més informació, podeu ampliar-la a les oficines de l'ATC o contactant a la Generalitat de Catalunya a través del Gentcat.cat o del 012