INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI 11/2020

12/4/2022

DECLARACIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI 11/2020, DE 18 DE SETEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCION DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE.

 

 

 

El Tribunal Constitucional, a la seva Sentència de data 10 de març de 2022 (Publicada avui al BOE- 8 d'abril de 2022) dictada en el Recurs d'Inconstitucionalitat núm. 6289/2020, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 1, 6 a 13, 15, 16.2, disposicions addicionals primera, segona i tercera, disposició transitòria primera i disposició final quarta lletra b) de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes de arrendament dhabitatge.

 

La mateixa Sentència s'encarrega d'establir l'abast temporal d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat, i aclareix que aquests efectes no afectaran els contractes d'arrendament d'habitatge subscrits abans de la publicació de la Sentència al BOE.

 

Per tant, a partir d'avui, els contractes d'arrendament d'habitatge que se celebrin a Catalunya no quedaran afectats per cap mesura de contenció de rendes i les parts podran lliurement pactar la renda en els contractes esmentats.

 

Amb tot, recordem que en els contractes de lloguer, s’ha de continuar publicant i informant de l’índex de preus de lloguer, únicament a títol informatiu, ja que és obligatori d’ençà del 2019 i, en el cas de no fer-ho, podria ser sancionable.

 

Enllaç BOE  https://boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5807.pdf

Servicio de Orientación Jurídica COAPI de Tarragona