DECRET LLEI 34/2020

22/10/2020

ENTRADA EN VIGOR DEL DECRET LLEI 34/2020, DE 20 D'OCTUBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA  EN LOCALS DE NEGOCI ARRENDATS

 

En el dia d'avui 22 d'octubre de 2020, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret Llei 34/2020, de 20 d'octubre, de Mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada a els locals de Negoci arrendats.

Aquesta norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, és a dir, és vigent i aplicable a partir d'avui 22 d'octubre de 2020.

La norma estableix que, si com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'Administració acorda mesures de tancament o de reducció d'aforament, horaris o altres limitacions en relació a activitats industrials o comercials que afecten locals arrendats amb contractes subscrits a partir del 1 de gener de 1995, la part arrendatària podrà requerir a la part arrendadora, per burofax o per un altre mitjà que permeti tenir constància fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions .

La norma, a més, regula les regles que són aplicables en cas que les parts no arribin a un acord en el termini d'un mes des del requeriment realitzat per l'inquilí sol·licitant la modificació de les condicions del contracte, sent aquestes les següents:

1) En cas de suspensió de l'activitat (tancament del local), la renda i altres quantitats assimilades a la renda que s'hagin pactat en el contracte a càrrec de l'inquilí (despeses de subministrament, IBI, taxes d'escombraries, comunitat, etc.) es reduiran en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de tancament.

En cas que aquesta mesura es perllongui més de tres mesos en el transcurs d'un any a comptar de l'entrada en vigor del Decret Llei 34/2020, és a dir, des del 22 d'octubre de 2020, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què es produeixi aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després de la cessació complet de les mesures adoptades per la autoritzat competent, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d'antelació .

2) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material de l'immoble (reduccions d'aforament, horaris o altres limitacions que pugui imposar l'autoritat), la renda i altres quantitats assimilades a la renda s'han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua de l'aprofitament de l'immoble, mesura objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma.

3) La prestació dels serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes en l'establiment no afecta l'aplicació de les anteriors reduccions esmentades.

4) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi total o parcialment a l'obligació de pagar les referides rendes i altres quantitats assimilades que hagin vençut les garanties que puguin haver-se constituït en el contracte d'arrendament, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l'organisme oficial competent (INCASOL). La part arrendatària haurà de reintegrar les garanties objecte d'imputació en el termini d'1 any des de la desaparició de les mesures de suspensió de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material dels locals dictades per l'autoritat competent, i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte d'arrendament si el termini de durada és inferior.

Disposa també el Decret Llei 34/2020, que les reduccions de renda i de les quantitats assimilades de renda són efectives a partir de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals realitzat per la part arrendatària.

Des que l'arrendador rebi el requeriment, aquest s'haurà d'abstenir d'emetre factura contra la part arrendatària per l'import de la renda i de les quantitats assimilades a la renda fins que no transcorri el termini mensual per negociar la modificació contractual, o si és anterior, fins a la data de l'acord.

És important destacar que preveu la disposició transitòria única del Decret Llei 34/2020, relatiu als acords anteriors a què haguessin arribat les parts. Disposa ara la norma que la part arrendatària podrà fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret Llei 34/2020 amb independència dels acords a què hagin arribat les parts contractants respecte de les contingències esmentades, precisament, a la suspensió d'activitat o reducció d'aprofitament del local per causa de la pandèmia. És a dir, els acords previs a aquesta norma a què hagin arribat les parts no afectaran la possibilitat de l'inquilí d'exigir aquesta modificació de les condicions contractuals.

També s'esmenta en la disposició final primera de Decret Llei 34/2020 en el termini de dos anys el Govern de la Generalitat aprovarà una modificació del codi civil català referit a el restabliment de l'equilibri contractual en els supòsit de canvi imprevist de circumstàncies (Clausula Rebus sic stantibus). 

Notícia publicada per COAPI de Tarragona